Nacionalni dodaci (NA)

Nacionalni dodaci izvorni su nacionalni standardizacijski dokumenti koji sadržavaju podatke o parametrima za koje je u eurokodovima ostavljen slobodan odabir na nacionalnom nivou i koji se nazivaju nacionalno određeni parametri (Nationally determined parameters -NDP), a upotrebljavaju se pri proračunu zgrada i inženjerskih građevina koje se grade u određenoj državi. U tim dodacima se nalaze nacionalna uputstva za primjenu standarda.

Eurokod: Osnove projektovanja konstrukcija

Oznaka
Naslov
BAS EN 1990/NA:2015 Eurokod – Osnove projektovanja konstrukcija – Nacionalni dodatak

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije

Oznaka
Naslov
BAS EN 1991-1-1/NA:2016 Evrokod 1 – Dejstva na konstrukcije – Dio 1-1: Opšta dejstva – Specifične težine, sopstvena težina i korisna opterećenja u zgradama – Nacionalni dodatak
BAS EN 1991-1-2/NA:2017 Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije – Dio 1-2: Opšta dejstva – Dejstva na konstrukcije izložene požaru – Nacionalni dodatak
BAS EN 1991-1-3/NA:2018 Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije – Dio 1-3: Opšta dejstva – Opterećenje od snijega – Nacionalni dodatak
BAS EN 1991-1-4/NA:2018 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-4: Opća djelovanja – Djelovanja vjetra – Nacionalni dodatak
BAS EN 1991-1-5/NA:2017 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-5: Opća djelovanja – Toplinska djelovanja – Nacionalni dodatak
BAS EN 1991-1-6/NA:2019 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-6: Opća djelovanja – Djelovanja tijekom izvedbe – Nacionalni dodatak
BAS EN 1991-1-7/NA:2019 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-7: Opća djelovanja – Izvanredna djelovanja – Nacionalni dodatak
BAS EN 1991-2/NA:2020 Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 2: Saobraćajna opterećenja mostova – Nacionalni dodatak
BAS EN 1991-3/NA:2020 Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 3: Dejstva prouzrokovana kranovima i mašinama – Nacionalni dodatak
BAS EN 1991-4/NA:2020 Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 4: Silosi i rezervoari – Nacionalni dodatak

Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija

Oznaka
Naslov
BAS EN 1992-1-1/NA:2019 Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade – Nacionalni dodatak
BAS EN 1992-1-2/NA:2020 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara – Nacionalni dodatak
BAS EN 1992-2/NA:2020 Eurokod 2: Proračun betonskih konstrukcija – Betonski mostovi – Proračun i pravila konstruktivnog oblikovanja – Nacionalni dodatak
BAS EN 1992-3/NA:2020 Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 3: Spremnici tekućina i rastresitih materijala – Nacionalni dodatak
BAS EN 1992-4/NA:2021 Evrokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 4: Projektovanje spojnih sredstava za betonske konstrukcije

Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija

Oznaka
Naslov
BAS EN 1993-1-1/NA:2019 Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade – Nacionalni dodatak – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-1-2/NA:2019 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Proračun konstrukcija na djelovanje požara – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-1-3/NA:2019 Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-3: Opća pravila – Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-1-4/NA:2019 Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4: Opšta pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-1-5/NA:2019 Eurokod 3: – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-5: Puni limeni elementi – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-1-6/NA:2019 Evrokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-1-7/NA:2019 Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-1-8/NA:2019 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 1-8: Projektiranje priključaka – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-1-9/NA:2019 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 1-9: Zamor – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-1-10/NA:2020 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 1-10: Žilavost materijala i svojstva po debljini – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-1-11/NA:2020 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 1-11: Proračun konstrukcija s vlačnim dijelovima – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-1-12/NA:2020 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 1-12: Dodatna pravila za proširenje EN 1993 na čelike kvalitete do S700 – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-2/NA:2020 Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 2: Čelični mostovi – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-3-1/NA:2020 Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Tornjevi i stubovi – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-3-2/NA:2020 Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-2: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Dimnjaci
BAS EN 1993-4-1/NA:2020 Eurokod 3 – Proračun čeličnih konstrukcija – Dio 4-1: Silosi – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-4-2/NA:2020 Eurokod 3 – Proračun čeličnih konstrukcija – Dio 4-2: Rezervoari – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-4-3/NA:2020 Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 4-3: Cjevovodi – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-5/NA:2021 Eurokod 3 – Proračun čeličnih konstrukcija – Dio 5: Šipovi – Nacionalni dodatak
BAS EN 1993-6/NA:2021 Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 6: Konstrukcije za podupiranje kranova – Nacionalni dodatak

Eurokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona

Oznaka
Naslov
BAS EN 1994-1-1/NA:2020 Eurokod 4 – Projektovanje spregnutih konstrukcija čelika i betona – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine – Nacionalni dodatak
BAS EN 1994-1-2/NA:2020 Eurokod 4 – Projektovanje spregnutih konstrukcija čelika i betona – Dio 1-2: Opća pravila – Projektovanje konstrukcija na uticaj od požara – Nacionalni dodatak
BAS EN 1994-2/NA:2020 Eurokod 4 – Projektovanje spregnutih konstrukcija čelika i betona – Dio 2: Opća pravila i pravila za mostove – Nacionalni dodatak

Eurokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija

Oznaka
Naslov
BAS EN 1995-1-1/NA:2021 Eurokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija – Opća pravila – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine – Nacionalni dodatak
BAS EN 1995-1-2/NA:2021 Eurokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija – Dio 1-2: Proračun nosivih konstrukcija za slučaj požara – Nacionalni dodatak
BAS EN 1995-2/NA:2021 Eurocode 5 – Projektovanje drvenih konstrukcija – Dio 2: Mostovi – Nacionalni dodatak

Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija

Oznaka
Naslov
BAS EN 1996-1-1+A1/NA:2020 Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije – Nacionalni dodatak
BAS EN 1996-1-2/NA:2020 Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektovanje konstrukcija na djelovanje požara – Nacionalni dodatak
BAS EN 1996-2/NA:2020 Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 2: Proračunska razmatranja, izbor materijala i izvođenje zidanih konstrukcija – Nacionalni dodatak
BAS EN 1996-3/NA:2020 Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 3: Pojednostavljene metode proračuna za nearmirane zidane konstrukcije – Nacionalni dodatak

Eurokod 7: Geotehničko projektovanje

Oznaka
Naslov
BAS EN 1997-1/NA:2023 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – Dio 1: Opća pravila – Nacionalni dodatak
BAS EN 1997-2/NA:2022 Eurokod 7 – Projektovanje geotehničkih konstrukcija – Dio 2: Ispitivanje tla – Nacionalni dodatak

Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa

Oznaka
Naslov
BAS EN 1998-1/NA:2018 Evrokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade – Nacionalni dodatak
BAS EN 1998-2/NA:2019 Eurokod 8 – Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo potresa ‒ Dio 2: Mostovi – Nacionalni dodatak
BAS EN 1998-3/NA:2020 Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres – Dio 3: Ocjenjivanje i oblikovanje građevina – Nacionalni dodatak
BAS EN 1998-4/NA:2020 Eurokod 8 – Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa – Dio 4: Silosi, spremnici i cjevovodi – Nacionalni dodatak
BAS EN 1998-5/NA:2020 Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres – Dio 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnički aspekti – Nacionalni dodatak
BAS EN 1998-6/NA:2020 Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na potres – Dio 6: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Nacionalni dodatak

Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija

Oznaka
Naslov
BAS EN 1999-1-1/NA:2020 Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila za proračun – Nacionalni dodatak
BAS EN 1999-1-2/NA:2020 Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-2: Projektovanje konstrukcija u slučaju požara – Nacionalni dodatak – Nacionalni dodatak
BAS EN 1999-1-3/NA:2020 Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-3: Konstrukcije osjetljive na zamor – Nacionalni dodatak
BAS EN 1999-1-4/NA:2021 Eurocode 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-4: Oblaganje hladno-oblikovanim limom – Nacionalni dodatak
BAS EN 1999-1-5/NA:2021 Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-5: Ljuske – Nacionalni dodatak

Napomena: Prevođenje nacionalnog dodatka BAS EN 1990/NA:2015 na engleski jezik, te izradu i prevođenje na engleski jezik nacionalnih dodataka: BAS EN 1991-1-1/NA:2016BAS EN 1991-1-3/NABAS EN 1991-1-4/NABAS EN 1991-1-5/NA:2017 i BAS EN 1998-1/NA, finansijski je pomogla Češka razvojna agencija (Česká rozvojová agentura – ČRA) i Češki ured za standarde, mjeriteljstvo i ispitivanje (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚNMZ) u sklopu projekta „Podrška Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine u području primjene eurokodova”.