О еврокодовима

Еврокодови су европски стандарди за прорачун различитих врста грађевинских конструкција и представљају правила за пројектовање која се разликују само у дијелу националног додатка, у којем су одређени национални параметри. Они такође обрађују и све предвидиве врсте оптерећења и њихово дејство на конструкције.

Еврокодови покривају све главне грађевинске материјале (бетон, челик, дрво, озид и алуминиј), сва важнија подручја конструкције (основни пројект конструкције, оптерећење, противпожарна заштита, геотехника, земљотрес и сл.) и велики број врста и структура грађевина (зграде, мостови, јарболи, торњеви, силоси итд.).

Одређивање нивоа сигурности, укључујући и аспекте трајности и економичности грађевинских конструкција, остаје унутар надлежности земље која имплементира еврокодове кроз национално одређене параметре (NDP). Национално одређени параметри узимају у обзир разлике у географским, геолошким и климатским увјетима (карте вјетра, снијега, температуре и потресних подручја). Национално одређени параметри за Босну и Херцеговину су укључени у сваки израђени национални додатак.

За развој и објављивање еврокодова при Европском комитету за стандардизацију (European Committee for Standardization – CEN) задужен је Технички комитет CEN/TC 250, Конструкцијски еврокодови (Structural Eurocodes), који је основан још 1990. године. Његов рад се одвија у једанаест поткомитета (SC 1 – SC 11) од којих је сваки задужен за одређени еврокод. Такође, постоје и три хоризонталне радне групе за:

  • мостове;
  • пожар и
  • политику и смјернице.

За преузимање еврокодова у систем босанскохерцеговачке стандардизације и њихово објављивање, те припрему националних додатака задужена су три техничка комитета Института за стандардизацију Босне и Херцеговине:

Ознака
Наслов
BAS/TC 58 Пројектовање грађевинских конструкција – Еврокод ЕН 1990, еврокодови 1, 7, 8 и 9
BAS/TC 61
Пројектовање грађевинских конструкција – Еврокодови 2, 4 и 6
BAS/TC 62 Пројектовање грађевинских конструкција – Еврокодови 3 и 5

Еврокодови укључују 10 стандарда (EN 1990 – 1999) који покривају различите теме које се тичу грађевинарства. Веза између еврокодова дата је на слици испод.

Садржај еврокодова

Ознака
Наслов
EN 1990 Еврокод: Основа пројектовања конструкција
EN 1991 Еврокод 1: Дјеловања на конструкције
EN 1992 Еврокод 2: Пројектовање бетонских конструкција
EN 1993 Еврокод 3: Пројектовање челичних конструкција
EN 1994 Еврокод 4: Пројектовање спрегнутих конструкција од челика и бетона
EN 1995 Еврокод 5: Пројектовање дрвених конструкција
EN 1996 Еврокод 6: Пројектовање зиданих конструкција
EN 1997 Еврокод 7: Геотехничко пројектовање
EN 1998 Еврокод 8: Пројектовање конструкција отпорних на дјеловање потреса
EN 1999 Еврокод 9: Пројектовање алуминијумских конструкција

Сваки од еврокодова (изузев EN 1990) подијељен је у одређени број дијелова који покривају специфичне аспекте предметне области. Укупно има 58 дијелова еврокодова.

Сваки од еврокодова који се тиче материјала има Дио 1-1 који покрива пројектовање зграда и других грађевинских конструкција и Дио 1-2 за пројектовање конструкција изложених дејству пожара. Еврокодови за бетон, челик, спрегнуте конструкције од челика и бетона, те дрвене конструкције и отпорност на земљотрес имају Дио 2 који обухвата пројектовање мостова. Ови дијелови 2 требају бити кориштени у комбинацији с одговарајућим опћим дијеловима (дијелови 1).