O eurokodovima

Eurokodovi su evropski standardi za proračun različitih vrsta građevinskih konstrukcija i predstavljaju pravila za projektovanje koja se razlikuju samo u dijelu nacionalnog dodatka, u kojem su određeni nacionalni parametri. Oni također obrađuju i sve predvidive vrste opterećenja i njihovo dejstvo na konstrukcije.

Eurokodovi pokrivaju sve glavne građevinske materijale (beton, čelik, drvo, ozid i aluminij), sva važnija područja konstrukcije (osnovni projekt konstrukcije, opterećenje, protivpožarna zaštita, geotehnika, zemljotres i sl.) i veliki broj vrsta i struktura građevina (zgrade, mostovi, jarboli, tornjevi, silosi itd.).

Određivanje nivoa sigurnosti, uključujući i aspekte trajnosti i ekonomičnosti građevinskih konstrukcija, ostaje unutar nadležnosti zemlje koja implementira eurokodove kroz nacionalno određene parametre (NDP). Nacionalno određeni parametri uzimaju u obzir razlike u geografskim, geološkim i klimatskim uvjetima (karte vjetra, snijega, temperature i potresnih područja). Nacionalno određeni parametri za Bosnu i Hercegovinu su uključeni u svaki izrađeni nacionalni dodatak.

Za razvoj i objavljivanje eurokodova pri Evropskom komitetu za standardizaciju (European Committee for Standardization – CEN) zadužen je Tehnički komitet CEN/TC 250, Konstrukcijski eurokodovi (Structural Eurocodes), koji je osnovan još 1990. godine. Njegov rad se odvija u jedanaest potkomiteta (SC 1 – SC 11) od kojih je svaki zadužen za određeni eurokod. Također, postoje i tri horizontalne radne grupe za:

  •  mostove;
  • požar i
  • politiku i smjernice.

Za preuzimanje eurokodova u sistem bosanskohercegovačke standardizacije i njihovo objavljivanje, te pripremu nacionalnih dodataka zadužena su tri tehnička komiteta Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine:

Oznaka
Naslov
BAS/TC 58 Projektiranje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9
BAS/TC 61 Projektiranje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6
BAS/TC 62 Projektiranje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5

Eurokodovi uključuju 10 standarda (EN 1990 – 1999) koji pokrivaju različite teme koje se tiču građevinarstva. Veza između eurokodova data je na slici ispod.

Sadržaj eurokodova

Oznaka
Naslov
EN 1990 Eurokod: Osnova projektovanja konstrukcija
EN 1991 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije
EN 1992 Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija
EN 1993 Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija
EN 1994 Eurokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona
EN 1995 Eurokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija
EN 1996 Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija
EN 1997 Eurokod 7: Geotehničko projektovanje
EN 1998 Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa
EN 1999 Eurokod 9: Projektovanje aluminijumskih konstrukcija

Svaki od eurokodova (izuzev EN 1990) podijeljen je u određeni broj dijelova koji pokrivaju specifične aspekte predmetne oblasti. Ukupno ima 58 dijelova eurokodova.

Svaki od eurokodova koji se tiče materijala ima Dio 1-1 koji pokriva projektovanje zgrada i drugih građevinskih konstrukcija i Dio 1-2 za projektovanje konstrukcija izloženih dejstvu požara. Eurokodovi za beton, čelik, spregnute konstrukcije od čelika i betona, te drvene konstrukcije i otpornost na zemljotres imaju Dio 2 koji obuhvata projektovanje mostova. Ovi dijelovi 2 trebaju biti korišteni u kombinaciji s odgovarajućim općim dijelovima (dijelovi 1).